โครงสร้างภาควิชา

หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา

ศ.นพ.เทวารักษ์  วีระวัฒกานนท์

รองหัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา ด้านบริหาร

รศ.พญ.ลาวัลย์  ตู้จินดา

รองหัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา ด้านวิชาการ

ประธานคณะกรรมการการศึกษาหลังปริญญา

รศ.พญ.กัญญา  คำวิลัยศักดิ์

รองหัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา ด้านวิจัย

รศ.พญ.เกศชาดา  เอื้อไพโรจน์กิจ

รองหัวหน้าฝ่ายวิสัญญีวิทยา ด้านบริหาร

พญ.พรรณิกา  วรผลึก

รองหัวหน้าฝ่ายวิชาวิสัญญีวิทยา ด้านบริการ

พญ.นลิน  โชคงามวงศ์

ประธานคณะกรรมการการศึกษาก่อนปริญญา

ผศ.นพ.ตุลชัย  อินทรัมพรรย์

เลขานุการภาควิชาวิสัญญีวิทยา

พญ.สุนิสา  แสงทองจรัสกุล

ผู้ช่วยเลขานุการภาควิชาวิสัญญีวิทยา

นส.จิราพร  ขำภักดี