โครงสร้างภาควิชา

หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา

ผศ.นพ.พรเลิศ ฉัตรแก้ว

รองหัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา ด้านบริหาร

รศ.พญ.อรลักษณ์  รอดอนันต์

รองหัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา ด้านวิชาการ

รศ.พญ.กัญญา  คำวิลัยศักดิ์

อ.พญ.มนัสนันท์ คงวิบูลยวุฒิ

อ.พญ.ปวีณา ภาอาภรณ์

รองหัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา ด้านวิจัย

ผศ.(พิเศษ) พญ.พรพรรณ  เฉลิมกิจพานิชย์

รองหัวหน้าฝ่ายวิสัญญีวิทยา ด้านบริหาร

รศ.พญ.อรลักษณ์  รอดอนันต์

รองหัวหน้าฝ่ายวิชาวิสัญญีวิทยา ด้านบริการ

อ.นพ.ปกรณ์ อุรุโสภณ

รองหัวหน้าฝ่ายวิชาวิสัญญีวิทยา ด้านวางแผนและพัฒนา

อ.พญ.พรรณิกา วรผลึก

ประธานคณะกรรมการการศึกษาก่อนปริญญา

อ.พญ.มนัสนันท์ คงวิบูลยวุฒิ

เลขานุการภาควิชาวิสัญญีวิทยา

อ.พญ.กรณิศร์ ภิรมย์พานิช