สาส์นจากรองหัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยาฝ่ายวิชาการ

รศ.พญ.กัญญา คำวิลัยศักดิ์ รองหัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2565 – ปัจจุบัน

ฝ่ายวิชาการ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีหน้าที่ดูแลนิสิตแพทย์ในหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต และแพทย์ประจำบ้านสาขาวิสัญญีวิทยา และแพทย์ประจำบ้านสาขาอื่นๆที่มาเรียนรู้วิชาทางวิสัญญีวิทยา ข้าพเจ้าในฐานะรองหัวหน้าภาคฝ่ายวิชาการมีเป้าหมายในการบริหารหลักสูตรฯ ทุกหลักสูตรให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ทางภาควิชาฯได้กำหนดอาจารย์และคณะกรรมการผู้รับผิดชอบในแต่ละหลักสูตรฯอย่างชัดเจน มีการนำข้อเสนอแนะของนิสิตแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องมาปรับปรุงการเรียนการสอนเป็นประจำทุกปีการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ การทำหัตถการ และเจตคติที่ดีตามระดับของการเรียนรู้ของนิสิตแพทย์ และแพทย์ประจำบ้าน