ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา (ภาควิชาวิสัญญีวิทยา)

วิชาการก้าวหน้า วิสัญญีจุฬาฯ ก้าวไกล

คุณธรรมคือหัวใจ คู่กาชาดไทยสู่สากล

ปรัชญา (หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านวิสัญญีวิทยา)

วิชาการก้าวหน้า วิสัญญีจุฬาฯ ก้าวไกล

คุณธรรมคือหัวใจ คู่กาชาดไทยสู่สากล

วิสัยทัศน์ (ภาควิชาวิสัญญีวิทยา)

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เป็นสถาบันต้นแบบทางการแพทย์ที่มีคุณธรรมและสร้างมาตรฐานระดับประเทศ

วิสัยทัศน์ (หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านวิสัญญีวิทยา)

หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เป็นหลักสูตรทางการแพทย์ที่ผลิตวิสัญญีแพทย์ที่มีคุณธรรม และสร้างมาตรฐานระดับประเทศ

พันธกิจ (ภาควิชาวิสัญญีวิทยา)

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นแหล่งผลิตบัณฑิตแพทย์ และวิสัญญีแพทย์ที่มีคุณภาพ กอปรด้วยคุณธรรม สร้างงานวิจัยที่มีคุณค่า ให้บริการทางการแพทย์ และวิชาการ เพื่อชี้นำสังคม เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการของชาติ และนานาชาติ ประชาคมมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความภูมิใจในสถาบัน

พันธกิจ (หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านวิสัญญีวิทยา)

ผลิตวิสัญญีแพทย์ที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคม และระบบบริการสุขภาพของประเทศ กอปรด้วยคุณธรรม สร้างงานวิจัยที่มีคุณค่า ให้บริการทางการแพทย์และวิชาการ เพื่อชี้นำสังคม เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการของชาติ และนานาชาติ ประชาคมมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความภูมิใจในสถาบัน