คณาจารย์ประจำ

DSC_1414

.นพ.เทวารักษ์ วีระวัฒกานนท์

IMG_1030

.นพ.สมรัตน์ จารุลักษณานันท์

DSC_1392-1-768x972 copy

.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม

DSC_1432-1

รศ.พญ.ลาวัลย์ ตู้จินดา

8696522781068-768x969

รศ.พญ.เกศชาดา เอื้อไพโรจน์กิจ

DSC_1310-480x640

รศ.พญ.อัญชลี เตชะนิเวศน์

DSC_1347-1-480x640

รศ.พญ.อรลักษณ์ รอดอนันต์

pornlet

ผศ.นพ.พรเลิศ ฉัตรแก้ว

IMG_0835

ผศ.นพ.สหดล ปุญญถาวร

IMG_0845

ผศ.พญ.พรอรุณ เจริญราช

DSC_1306-480x640

.นพ.นิพนธ์ วุฒิเทพบัญชา

DSC_1392-480x640

รศ.นพ.ปิ่น ศรีประจิตติชัย

watcharin

.ดร.พญ.วัชริน สินธวานนท์

DSC_1322-480x640

.นพ.ปกรณ์ อุรุโสภณ

DSC4498-480x640

.นพ.จักรพงษ์ เสาธงทอง

DSC_1391-480x640

ผศ.(พิเศษ)นพ.ธรรมศักดิ์ ทวิชศรี

DSC_1404-480x640

อ.พญ.พรรณิกา วรผลึก

ce813f44c5ab17c3dd1bb72ce3706c00-magic

รศ.พญ.ภัณฑิลา หฤทัยวิจิตรโชค

117507-magic

อ.นพ.พรเทพ เปรมสำราญ

DSC_1428-480x640

.พญ.รัตนาภรณ์ บุริมสิทธิชัย

DSC4495-480x640

.พญ.วิภาดา ติงธนาธิกุล

DSC4500-1-480x640

รศ.พญ.กัญญา คำวิลัยศักดิ์

DSC_1342-768x1017

ผศ.น.อนันตโชติ วิมุกตะนันท์

DSC4507-1-480x640

ผศ.น.ตุลชัย อินทรัมพรรย์

DSC09713

.พญ.สุรัญชนา เลิศศิริโสภณ

DSC_1407-480x640

.นพ.พฤทธิ์ ประพงศ์เสนา

DSC4503-480x640

.นพ.มาร์วิน เทพโสพรรณ

DSC_1417-480x640

.พญ.บรรจบพร ทรงธรรมวัฒน์

DSC_1338-1-480x640

.พญ.ปวีณา ภาอาภรณ์

DSC_1363-480x640

.พญ.มนัสนันท์ คงวิบูลยวุฒิ

DSC_1315-752x1024

.พญ.วิรินารี คำพิทักษ์

DSC_1423-1-480x640

ผศ.(พิเศษ)พญ.พรพรรณ เฉลิมกิจพานิชย์

img_9591

.น.กฤษณ์ พิสัยพันธ์

DSC_1436k

.น.ปรก เหล่าสุวรรณ

IMG_0011

ผศ.พญ.อธิฏฐาน เอียสกุล

DSC_1311

.พญ.วริตา ชัยอรุณดีกุล

DSC_1343

.พญ.นลิน โชคงามวงศ์

DSC_1356

.พ.สุนิสา แสงทองจรัสกุล

DSC_1330

.น.อติคุณ ธนกิจ

DSC_1384

.น.พัฒนพล เอ็งสุโสภณ

DSC_1332

.พญ.วิรินทร์ดา ชิรวานิช

DSC_1380

อ.พญ.ปองขวัญ จินาวรณ์

awsss

.พญ.พิชานันท์ พูลสวัสดิ์

12314624_10153127466947121_6273880790836631980_o

.พญ.กรณิศร์ ภิรมพานิช

blank

อ.น.พิพัฒน์ แซ่ยับ

20180927140605

.พญ.กิรดา อภิสุทธิไมตรี

DSC_1368

.พญ.กรกมล ยุวพัฒนวงศ์

DSC_1295 copy

.พ.ธนัชพร พิสิฐพิทยเสรี

DSC_1327

อ.พญ.ญาดา ทองสุข

DSC_1400

อ.พญ.ฐิติพล พยงค์ศรี

DSC_1365

อ.นพ.ปองพล ศิริลักษณมานนท์

DSC_1398

.พญ.เบ็ญจมาศ เกียรติเกษมสานต์

blank

อ.พญ.มุทิตา ชัยชโลธร

blank

อ.พญ.จริยา เสรีโยธิน

blank

อ.พญ.ปวีนุช บุตรเจียมใจ

blank

.พญ.รวิวรรณ แทนประเสริฐสุข

blank

อ.น.ปัตย์ ปั้นแหน่งเพ็ชร

blank

.น.วรชัย แซ่พัว

blank

.นพ.อธิษฐาน การินทร์

blank

.พญ.ชนม์ฤทัย ตั้งกิตติถาวร

blank

อ.พญ.ณัฐพร สุธะเสรีพร

blank

.พญ.กมลมาศ เอกปัต

blank

.พญ.สุดาปรีย์ สรสุรชาติ

blank

.พญ.ลลิตา