คณาจารย์ประจำ

DSC_1414

.นพ.เทวารักษ์ วีระวัฒกานนท์

IMG_1030

.นพ.สมรัตน์ จารุลักษณานันท์

DSC_1392-1-768x972 copy

.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม

DSC_1432-1

รศ.พญ.ลาวัลย์ ตู้จินดา

DSC_1414

.นพ.เทวารักษ์ วีระวัฒกานนท์

IMG_1030

.นพ.สมรัตน์ จารุลักษณานันท์

DSC_1392-1-768x972 copy

.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม

DSC_1432-1

รศ.พญ.ลาวัลย์ ตู้จินดา

8696522781068-768x969

รศ.พญ.เกศชาดา เอื้อไพโรจน์กิจ

DSC_1310-480x640

รศ.พญ.อัญชลี เตชะนิเวศน์

DSC_1347-1-480x640

รศ.พญ.อรลักษณ์ รอดอนันต์

pornlet

ผศ.นพ.พรเลิศ ฉัตรแก้ว

IMG_0835

ผศ.นพ.สหดล ปุญญถาวร

IMG_0845

ผศ.พญ.พรอรุณ เจริญราช

DSC_1306-480x640

.นพ.นิพนธ์ วุฒิเทพบัญชา

DSC_1392-480x640

รศ.นพ.ปิ่น ศรีประจิตติชัย

watcharin

.ดร.พญ.วัชริน สินธวานนท์

DSC_1322-480x640

.นพ.ปกรณ์ อุรุโสภณ

DSC4498-480x640

.นพ.จักรพงษ์ เสาธงทอง

DSC_1391-480x640

ผศ.(พิเศษ)นพ.ธรรมศักดิ์ ทวิชศรี

DSC_1404-480x640

อ.พญ.พรรณิกา วรผลึก

ce813f44c5ab17c3dd1bb72ce3706c00-magic

รศ.พญ.ภัณฑิลา หฤทัยวิจิตรโชค

117507-magic

อ.นพ.พรเทพ เปรมสำราญ

DSC_1428-480x640

.พญ.รัตนาภรณ์ บุริมสิทธิชัย

DSC4495-480x640

.พญ.วิภาดา ติงธนาธิกุล

DSC4500-1-480x640

รศ.พญ.กัญญา คำวิลัยศักดิ์

DSC_1342-768x1017

ผศ.น.อนันตโชติ วิมุกตะนันท์

DSC4507-1-480x640

ผศ.น.ตุลชัย อินทรัมพรรย์

DSC09713

.พญ.สุรัญชนา เลิศศิริโสภณ

DSC_1407-480x640

.นพ.พฤทธิ์ ประพงศ์เสนา

DSC4503-480x640

.นพ.มาร์วิน เทพโสพรรณ

DSC_1417-480x640

.พญ.บรรจบพร ทรงธรรมวัฒน์

DSC_1363-480x640

.พญ.มนัสนันท์ คงวิบูลยวุฒิ

DSC_1407-480x640

.นพ.พฤทธ์ ประพงศ์เสนา

DSC_1363-480x640

.พญ.มนัสนันท์ คงวิบูลยวุฒิ

DSC_1338-1-480x640

.พญ.ปวีณา ภาอาภรณ์

DSC_1423-1-480x640

ผศ.(พิเศษ)พญ.พรพรรณ เฉลิมกิจพานิชย์

DSC_1407-480x640

.นพ.พฤทธ์ ประพงศ์เสนา

DSC_1363-480x640

.พญ.มนัสนันท์ คงวิบูลยวุฒิ

DSC_1315-752x1024

.พญ.วิรินารี คำพิทักษ์