หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขาการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนและการระงับปวดเฉียบพลัน

(Regional Anesthesia and Acute Pain Medicine)