สาส์นจากหัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา

ผศ.นพ.พรเลิศ ฉัตรแก้ว หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน

ผศ.นพ.พรเลิศ ฉัตรแก้ว หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2565 – ปัจจุบัน

“ การบริหารจัดการของภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และแผนกวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ใช้การขับเคลื่อนผ่านคณะกรรมการบริหารภาควิชาฯ โดยหัวหน้าภาควิชาฯ และคณะกรรมการฯไ ด้กำหนดแผนกลยุทธภาควิชาฯ แบบระยะยาว 4 ปี โดยกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้เพื่อเป็นต้นแบบทางวิสัญญีวิทยาไว้ 4 ข้อดังนี้

  1. การพัฒนาเพื่อนำไปสู่การเป็นสถาบันทางการแพทย์ที่เป็นผู้นำในระดับชาติ และนานาชาติ
  2. การพัฒนาการเรียนการสอนในทุกระดับให้มีมาตรฐาน มีการบูรณาการ กับการดูแลผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพ
  3. พัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กร เพื่อความยั่งยืนขององค์กร
  4. การสร้างความสุขให้แก่คนในองค์กร รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมความผูกพัน

เมื่อกำหนดแผนยุทธศาสตร์แล้วในปี พ.ศ. 2565 คณะกรรมการฯ กำหนดแผนย่อยและแบ่งการบริหารจัดการภายใต้การติดตามผ่านการประชุมของคณะกรรมการฯทุกเดือน ร่วมกับการประชุมภาควิชาฯ เป็นประจำทุก 1 เดือน เพื่อสื่อสารและกำหนดบทบาทของอาจารย์ในภาควิชาฯให้ดำเนินงานให้บรรลุตามแผนยุทธศาสตร์”