คณาจารย์พิเศษ

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุรางค์ สกุลรัตนะ

แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Diploma American Board of Anesthesiology

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงคุณวรรณา สมบูรณ์วิบูลย์

แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา

Fellow in Pediatric Anesthesiology, USA

Certificate of Pediatric Anesthesia and Pediatric Intensive Care, USA

อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีเวชกรรม อนุสาขาวิสัญญีวิทยาสำหรับผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท

อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีเวชกรรม อนุสาขาเวชบําบัดวิกฤต

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรนุช เกี่ยวข้อง

แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตการพัฒนาสุขภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Certificate of Pediatric Anesthesia and Pediatric Intensive Care, Toronto, Canada

อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีเวชกรรม อนุสาขาการระงับปวด

อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีเวชกรรม อนุสาขาวิสัญญีวิทยาสําหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก

อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีเวชกรรม อนุสาขาเวชบําบัดวิกฤต

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรนุชเกี่ยวข้อง

แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Diploma American Board of Anesthesiology